Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Stichting Gooise Academie voor Beeldende Kunsten

A. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Academie: de Stichting Gooise Academie voor Beeldende Kunsten, gevestigd in Laren, tevens in het handelsregister bekend onder de naam Gooise Academie.
 2. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een of meer activiteiten van de Academie.
 3. Activiteit: de cursus, workshop, lezing of andere bezigheid die georganiseerd wordt door de Academie, op haar eigen locatie aan de Brink in Laren of in locaties van derden.

B. ALGEMEEN

 1. Bij inschrijving verklaart deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en komt een overeenkomst met de Academie tot stand.
 2. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteit(en). De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
 3. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

C. INSCHRIJVEN EN BETALEN

 1. Inschrijven kan uitsluitend via de website van de Gooise Academie (www.gooiseacademie.nl).
 2. Inschrijvingen vinden plaats in volgorde van binnenkomst.
 3. Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van de Academie. Deelnemers worden ongeveer 1 week voor aanvang op de hoogte gebracht indien een activiteit onverhoopt niet door gaat. Inschrijfgeld wordt in dat geval binnen een week gerestitueerd.
 4. Als een activiteit is volgeboekt kan de deelnemer zich op de wachtlijst laten plaatsen.
 5. Betaling bij de Academie is mogelijk via iDEAL of via een bankoverschrijving.
 6. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting. De inschrijving vervalt als het cursusgeld niet binnen 3 weken voor aanvang van de activiteit is voldaan. Als binnen drie weken voor aanvang van de activiteit wordt ingeschreven moet deze direct via iDEAL worden betaald.
 7. Tussentijds inschrijven voor een activiteit is mogelijk door vooraf betaling van een evenredig deel van het cursusgeld.
 8. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

D. ANNULEREN DOOR DE DEELNEMER

 1. Inschrijvingen voor eenmalige activiteiten, zoals workshops, lezingen en dergelijke, kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander afstaan.
 2. Inschrijvingen voor cursussen kunnen worden geannuleerd binnen 2 weken na inschrijving voor de desbetreffende cursus.
 3. Annuleren is uitsluitend per e-mail mogelijk, de annulering moet worden gericht aan de administratie van de Academie (administratie@gooieseacademie.nl).
 4. Bij annulering binnen 2 weken na inschrijving wordt het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd.
 5. Bij annulering later dan 2 weken na inschrijving voor de cursus, wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend. Wel mag de deelnemer zijn/haar plaats zelf aan een ander afstaan.
 6. Ingeval van (langdurige) absentie door de deelnemer wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Er is geen mogelijkheid tot inhalen van lessen.

E. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Academie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen, goederen en geld van deelnemers; of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
 2. Tijdens activiteiten van de Academie, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Academie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
 3. De Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
 4. Alle op de site, in de nieuwsbrief, in drukwerk of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. De Academie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent et cetera) zonder restitutie van gelden.
 6. De Academie is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. De Academie is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.
 7. Tijdens Open Dag en andere tentoonstellingen die op de Academie of in Academieverband gehouden worden, worden de exposanten geacht zelf zorg te dragen voor eventuele verzekering van hun werk. De Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van verlies, beschadiging of breuk van werkstukken.

F. GEBRUIK ATELIERS

 1. De Academie is een rookvrij gebouw.
 2. Deelnemers dienen de noodzakelijke persoonlijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Onderdeel hiervan is het gebruik van beschermende middelen als handschoenen, stofmasker en veiligheidsbril.
 3. Deelnemers zijn verplicht bij het einde van de les gebruikte kopjes/glazen af te wassen en lesmaterialen op te ruimen.
 4. Deelnemers dienen het atelier, hakhok of gipshok bezemschoon achter te laten. Tekenezels, hak-/boetseerbokken en krukken dienen aan de rand van het atelier te worden opgesteld. Tekenplanken dienen van de ezels te worden gehaald.
 5. Met steen, hout en gipsblokken wordt in atelier Zadkine gewerkt. Bij verlaten van dit atelier controleren of de elektrische verwarming uit is.
 6. Met gips en geurend materiaal voor het maken van mallen wordt in het gipshok gewerkt. Let op dat de afzuiging aanstaat tijdens het werken en uit staat bij het verlaten van dit hok.
 7. Mechanisch slijpen, schuren en lassen is verboden in de ateliers. De beste locatie voor stof-ontwikkelende activiteiten is buiten.

G. WERKSTUKKEN EN MATERIAAL

 1. Afmetingen van werkstukken zijn beperkt. Het algemene principe hier is dat werkstukken dienen te passen in de opbergrekken, zonder de werkstukken van anderen te hinderen. Grote beelden alleen in overleg met het bestuur.
 2. Gebruikte (en herbruikbare) klei dient schoon en in kleine stukken in de - juiste - kleitonnen te worden opgeborgen.
 3. Er mag geen pur-schuim gebruikt worden bij de beeldhouwlessen en alleen reukloze terpentine gebruikt worden bij de schilderlessen. Olieverf dient op waterbasis te zijn.
 4. Schuimblokken dienen buiten thermisch ‘gesneden’ te worden, met het oog op het gas dat daarbij vrij komt.
 5. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een verantwoorde verwerking van klein chemisch afval.
 6. Het is uitsluitend toegestaan in de openlucht werkstukken te fixeren.
 7. Te bakken werkstukken dienen op de speciaal daartoe bestemde plank bij de oven (in atelier Rodin) neergezet te worden.
 8. Bepaalde materialen zijn te koop op de Academie, bijvoorbeeld boetseerwas en schorten.
 9. Materiaal ligt in een afgesloten ruimte. Alleen de docent kan toegang verlenen tot deze ruimte.
 10. Overige materialen moet de deelnemer zelf meenemen.

H. VERNIETIGEN OVERGEBLEVEN WERKSTUKKEN

 1. Werkstukken die af zijn dienen mee naar huis te worden genomen. Op de laatste dag van een cursus dienen de werkstukken altijd mee naar huis genomen te worden, ook indien deze nog niet af zijn.
 2. In mei mogen alleen de - nog te bakken - beelden op de desbetreffende plank in atelier Rodin achterblijven. Dit gebakken werk dient tijdens de Zomeracademie opgehaald te worden.
 3. Aan het eind van de Zomeracademie worden alle werkstukken en alle materialen die nog op de Academie aanwezig zijn eigendom van de Academie. Deze worden vervolgens vernietigd.

U kunt tot 2 weken na inschrijving voor een cursus uw inschrijving annuleren. Wij zullen dan het betaalde cursusgeld restitueren. Daarna bent u verplicht het volledige cursusbedrag te betalen, en kan dus geen restitutie meer plaatsvinden. Als uw betaling drie weken voor aanvang van de cursus niet ontvangen is vervalt uw inschrijving.

Download

Algemene Voorwaarden

 • Deel deze pagina: