Algemene voorwaarden

Stichting Gooise Academie voor Beeldende Kunsten

A. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Academie: de Stichting Gooise Academie voor Beeldende Kunsten, gevestigd in Laren, tevens in het handelsregister bekend onder de naam Gooise Academie.
 2. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een of meer activiteiten van de Academie.
 3. Activiteit: de cursus, workshop, lezing of andere bezigheid die georganiseerd wordt door de Academie, op haar eigen locatie aan de Brink in Laren of in locaties van derden.
 4. Overmacht: onder overmacht wordt onder meer verstaan:
 • de omstandigheid dat door de Academie ingeschakelde derden niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,
 • extreme weersomstandigheden, natuurgeweld,
 • terrorisme, cybercriminaliteit,
 • verstoring van digitale infrastructuur, brand, gas- of stroomstoring,
 • pandemieën, door de overheid opgelegde beperkingen en maatregelen,
 • verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie.

B. ALGEMEEN

 1. Bij inschrijving verklaart deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en komt een overeenkomst met de Academie tot stand. Deze overeenkomst houdt ook de verplichting in om het verschuldigde cursusgeld te betalen, tenzij deze binnen 2 weken na inschrijving wordt geannuleerd (zie D.2).
 2. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteit(en). De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
 3. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

C. INSCHRIJVEN EN BETALEN

 1. Inschrijven kan uitsluitend via de website van de Gooise Academie (www.gooiseacademie.nl). Een inschrijving geschiedt (behoudens artikel C.8) voor de volledige les, cursus of activiteit en is bindend.
 2. Inschrijvingen vinden plaats in volgorde van binnenkomst.
 3. Activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van de Academie. Deelnemers worden uiterlijk 1 week voor aanvang op de hoogte gebracht indien een activiteit onverhoopt niet door gaat. Inschrijfgeld wordt in dat geval binnen een week gerestitueerd.
 4. Als een activiteit is volgeboekt kan de deelnemer zich op de wachtlijst laten plaatsen.
 5. Betaling bij de Academie is mogelijk via iDEAL of via een bankoverschrijving.
 6. Indien de deelnemer wenst af te wijken van de betalingsprocedure wordt van te voren contact opgenomen met de administratie. Tot dat de afspraken met betrekking tot de betalingsprocedure zijn afgerond kunnen wij de plaatsing voor de activiteit niet garanderen.
 7. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting. De betaling moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Vanaf dat moment komen cursisten op de wachtlijst in aanmerking voor plaatsing. Als binnen drie weken voor aanvang van de activiteit wordt ingeschreven moet deze direct worden betaald.
 8. Tussentijds inschrijven voor een activiteit is mogelijk door vooraf betaling van een evenredig deel van het cursusgeld.
 9. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de volledige betalingsverplichting voor de activiteit door de deelnemer. De invordering van het lesgeld kan worden doorgegeven aan een deurwaarderskantoor. De kosten van invordering komen in dit geval geheel voor rekening van de betalingsplichtige.
 10. De aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, worden op de deelnemer verhaald.
 11. Deelnemer kan binnen twee weken na aanvang van de activiteit waarvoor deelnemer is ingeschreven een verzoek indienen voor het wijzigen van de activiteit. Binnen twee weken besluit hierover het bestuur. Dit besluit is bindend.
 12. Bij wijzigingen in de inschrijving op verzoek van de cursist worden administratiekosten in rekening gebracht.

D. ANNULEREN DOOR DE DEELNEMER

 1. Inschrijvingen voor eenmalige activiteiten, zoals workshops, lezingen en dergelijke, kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kunt u uw plaats zelf aan een ander afstaan.
 2. Inschrijvingen voor cursussen kunnen worden geannuleerd binnen 2 weken na inschrijving voor de desbetreffende cursus.
 3. Annuleren is uitsluitend per e-mail mogelijk, de annulering moet worden gericht aan de administratie van de Academie (administratie@gooieseacademie.nl).
 4. Bij annulering binnen 2 weken na inschrijving wordt het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd.
 5. Bij annulering uiterlijk 2 weken na inschrijving voor de cursus wordt 100% restitutie van het inschrijfgeld verleend. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd, vanaf 3 weken voor aanvang van de cursus wordt geen inschrijfgeld meer gerestitueerd. Wel mag de deelnemer zijn/haar plaats aan een ander afstaan.
 6. Ingeval van (langdurige) absentie door de deelnemer wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd. Zeer ernstige verzuimredenen worden ter beoordeling voorgelegd aan een coulance commissie. Er is geen mogelijkheid tot inhalen van lessen.

E. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Academie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen, goederen en geld van deelnemers; of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
 2. Tijdens activiteiten van de Academie, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel de Academie als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
 3. De Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
 4. Alle op de site, in de nieuwsbrief, in drukwerk of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. De Academie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent et cetera) zonder restitutie van gelden.
 6. De Academie is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. De Academie is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.
 7. Tijdens Open Dag en andere tentoonstellingen die op de Academie of in Academieverband gehouden worden, worden de exposanten geacht zelf zorg te dragen voor eventuele verzekering van hun werk. De Academie kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van verlies, beschadiging of breuk van werkstukken.

F. overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan de Academie niet worden toegerekend, als deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Als er lessen uitvallen wegens overmacht, zoals extreme weersomstandigheden en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van de Academie liggen, zal de Academie gegeven de situatie en omstandigheden van dat moment zich inspannen om, indien mogelijk, de cursist op een andere wijze of een ander tijdstip onderwijs te geven.
 3. Als een docent ziek is wordt, afhankelijk het moment van melding en van de beschikbaarheid van een collega docent, een vervanger gezocht. Als geen vervanger kan worden gevonden wordt de les later ingehaald.
 4. Bij de lessen waar er naar model gewerkt wordt kan het voorkomen dat een model zich ziek meldt. Afhankelijk van het tijdstip van melding en de aard van de lessen wordt een vervanger gezocht. Als dit niet mogelijk is gaat de les door met een aangepast programma.
 5. Door overmacht (waaronder gedwongen sluiting als gevolg van een lockdown) geannuleerde lessen, worden in principe ingehaald in de kleine vakanties en aansluitend aan de reguliere lessen tot uiterlijk medio juli. De Academie kan in noodgevallen besluiten een alternatief programma zoals lessen online aan te bieden.

G. GEBRUIK ATELIERS

 1. De Academie juicht het idee van een rookvrije samenleving toe. Op het terrein van de Academie en in de gebouwen mag daarom niet gerookt worden.
 2. Deelnemers dienen de noodzakelijke persoonlijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Onderdeel hiervan is het gebruik van beschermende middelen als handschoenen, stofmasker en veiligheidsbril.
 3. Deelnemers zijn verplicht bij het einde van de les gebruikte kopjes/glazen af te wassen en lesmaterialen op te ruimen.
 4. Deelnemers dienen het atelier, hakhok of gipshok bezemschoon achter te laten. Tekenezels, hak-/boetseerbokken en krukken dienen aan de rand van het atelier te worden opgesteld. Tekenplanken dienen van de ezels te worden gehaald.
 5. Met steen, hout en gipsblokken wordt in atelier Zadkine gewerkt. Bij verlaten van dit atelier controleren of de elektrische verwarming uit is.
 6. Met gips en geurend materiaal voor het maken van mallen wordt in het gipshok gewerkt. Let op dat de afzuiging aanstaat tijdens het werken en uit staat bij het verlaten van dit hok. Spoel geen gips door het schrobputje.
 7. Mechanisch slijpen, schuren en lassen is verboden in de ateliers. De beste locatie voor stof-ontwikkelende activiteiten is buiten.

H. WERKSTUKKEN EN MATERIAAL

 1. Afmetingen van werkstukken zijn beperkt. Het algemene principe hier is dat werkstukken dienen te passen in de opbergrekken, zonder de werkstukken van anderen te hinderen. Grote beelden alleen in overleg met het bestuur.
 2. Gebruikte (en herbruikbare) klei dient schoon en in kleine stukken in de - juiste - kleitonnen te worden opgeborgen.
 3. Er mag geen pur-schuim gebruikt worden bij de beeldhouwlessen en alleen reukloze terpentine of vergelijkbare producten bij de schilderlessen.
 4. Schuimblokken dienen buiten thermisch ‘gesneden’ te worden, met het oog op het gas dat daarbij vrij komt.
 5. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een verantwoorde verwerking van klein chemisch afval.
 6. Het is uitsluitend toegestaan in de openlucht werkstukken te fixeren.
 7. Te bakken werkstukken dienen op de speciaal daartoe bestemde plank bij de oven (in atelier Rodin) neergezet te worden.
 8. Bepaalde materialen zijn te koop op de Academie, bijvoorbeeld boetseerwas en schorten.
 9. Materiaal ligt in een afgesloten ruimte. Alleen de docent kan toegang verlenen tot deze ruimte.
 10. Overige materialen moet de deelnemer zelf meenemen.

I. VERNIETIGEN OVERGEBLEVEN WERKSTUKKEN

 1. Werkstukken die af zijn dienen mee naar huis te worden genomen. Op de laatste lesdag in december en op de laatste lesdag van een cursus dienen de werkstukken altijd mee naar huis genomen te worden, ook indien deze nog niet af zijn.
 2. In mei mogen alleen de - nog te bakken - beelden op de desbetreffende plank in atelier Rodin achterblijven. Dit gebakken werk dient tijdens de Zomeracademie opgehaald te worden.
 3. Aan het eind van de Zomeracademie worden alle werkstukken en alle materialen die nog op de Academie aanwezig zijn eigendom van de Academie. Deze worden vervolgens vernietigd.

J. Privacy, ongewenst gedrag, BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

 1. Op de Academie zijn een privacy regeling en een gedragscode van kracht.

De betreffende regelingen zijn op de website gepubliceerd helemaal onderaan de home pagina, en te vinden onder https://gooiseacademie.nl/privacy-en-cookieverklaring/ en https://gooiseacademie.nl/gedragscode/ .

 1. In en om het gebouw van de Academie dienen bezoekers en medewerkers zich bij bijzondere omstandigheden te houden aan alle in dat verband actueel geldende overheidsmaatregelen. De actueel geldende overheidsmaatregelen worden bekend verondersteld.
 2. Door inschrijving op een activiteit van de Academie verklaren cursisten van deze regelingen kennis te hebben genomen en deze te zullen respecteren.
 3. Indien docenten of cursisten ernstige hinder ondervinden van ongewenst gedrag van een andere cursist (of cursisten) zal deze daarop eerst door de docent, en zo nodig daarna door het bestuur worden aangesproken. Als de situatie daarna niet verbetert kan het bestuur de betreffende cursist(en) onder opgave van redenen de toegang tot de lessen ontzeggen. Verwijdering (om welke reden dan ook) geeft geen recht op lesgeldrestitutie.

Vastgesteld 27 februari 2024

Algemene voorwaarden 2024

 • Deel deze pagina: