Gedragscode

Gooise Academie voor Beeldende Kunsten: Gedragscode

  1. Doelstelling

Voor u ligt een nieuwe gedragscode die geldt voor allen die binnen de Gooise Academie voor Beeldende Kunsten (in het vervolg aangeduid als “de Academie”) op enigerlei wijze actief zijn.

(zoals bijvoorbeeld bestuurders, cursisten, docenten, vrijwilligers, freelancers, modellen en bezoekers/gasten, vertegenwoordigers van externe dienstverleners).

Een code stelt normen voor het omgaan met elkaar en laat mensen nadenken over hun gedrag. Goed en verantwoord bestuur biedt alle bij de Academie betrokkenen ruimte om vermeend ongewenst gedrag en dilemma’s te melden en te bespreken. Een organisatie waar gedrag en integriteit bespreekbaar is leert en ontwikkelt zich continue.

Met deze gedragscode sluiten we dan ook aan bij actuele ontwikkelingen (zoals de uitingen in de media m.b.t. grensoverschrijdend gedrag de laatste jaren) , verschaffen we helderheid over wat we van elkaar kunnen en willen verwachten en waarop we elkaar kunnen aanspreken, en hanteren we één duidelijke gedragscode die toepasbaar is voor alle aan de Academie verbonden personen.

De gedragscode is mede gebaseerd op:

- De Code Sociale Veiligheid en plan van aanpak voor het kunstonderwijs

- Governance Code Cultuur 2019.

  1. Kaders en uitgangspunten

Binnen de Academie hechten wij als bestuur grote waarde aan een veilige en gezonde werk- en leeromgeving waarbij:

- Het van belang is dat alle betrokkenen bij de Academie zich veilig voelen en met respect behandeld worden.

- Er sprake is van een goed leer- en leefklimaat en open cultuur, waarin integriteit, respect, collegialiteit en open communicatie sleutelbegrippen zijn.

- We beschermen en respecteren ieders lichamelijke en geestelijke integriteit.

- We vermijden voor anderen bedreigende, vernederende of nodeloos onaangename situaties en plegen geen geestelijke en lichamelijke agressie en/of geweld.

- Het belangrijk is dat er begrip is voor ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere onderscheidende factoren.

- We respecteren andermans eigendommen en we bevorderen het respectvol omgaan met gemeenschappelijke voorzieningen en andermans eigendommen.

- Wij dragen samen zorg voor een functioneel en integer gebruik van mobiele telefoons, laptops, schermen en internet.

Het bestuur en de docenten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en dragen de respectvolle omgangsvormen, zoals vastgelegd in deze gedragscode, in woord en gebaar uit.

  1. Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?

Onder Ongewenst gedrag verstaan we gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Het gaat hier (niet limitatief) om de volgende onderlinge gedragingen:

- Pesten: het stelselmatig toebrengen van fysiek, verbaal of psychologische schade. Dit komt o.a. voor in de vorm van sociaal isoleren (iemand negeren of buitensluiten in de groep), het werk onmogelijk maken (informatie achterhouden, bestanden wissen, e.d.), bespotten en roddelen.

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag: een vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied, zoals seksistische opmerkingen, hinderlijk gedrag of het ongewenst betasten van iemand, aanranding, verkrachting, seksuele mishandeling en seksueel misbruik, waarbij de grenzen in de omgangsvormen worden overschreden. Ook het maken van foto- en video-opnamen van naaktmodellen valt onder ongewenst gedrag. Slechts in specifieke situaties, waarbij sprake is van een gecontroleerde omgeving en onder regie van de Academie als opdrachtgever kan, met nadrukkelijke toestemming van het model, daarvan afgeweken worden onder het voorbehoud van duidelijke afspraken met de maker/producent en overige betrokkenen.

- Discriminatie: iedere uiting waarbij sprake is van het ongelijk behandelen of achterstellen van mensen, met betrekking tot o.a. godsdienst, geslacht, afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.

- Agressie en geweld: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

Van een ieder die op enigerlei wijze verbonden is aan de Academie geldt dat deze zich nimmer schuldig maakt aan ongewenst gedrag binnen de Academie..

  1. Samen het probleem oplossen

Wat te doen wanneer iemand in strijd met de gedragscode handelt.

Primair is het streven om eerst het gesprek aan te gaan met degene van wie je het ongewenst gedrag ondervindt om samen tot een oplossing te komen. Dit kan desgewenst met ondersteuning van een eigen vertrouwenspersoon, docent of een lid van het bestuur (zie bijlage 2).

Heeft het aanspreken op ongewenst gedrag niet het gewenste effect, dan zal het gedrag onderzocht moeten worden en dien je een klacht in volgens de klachtenregeling (zie bijlage 3).

Indien je niet weet wat te doen, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon om de situatie nader te bespreken.

  1. Formele vastlegging van de gedragscode

Deze gedragscode inclusief bijlagen is gepubliceerd op de website.

Voorts is/wordt de gedragscode opgenomen in :

- Overeenkomsten van opdracht met docenten.

- Vrijwilligersovereenkomsten.

- Het proces van inschrijven voor cursussen e.d. (akkoord met algemene voorwaarden en privacy statement).

Bijlage 1. Direct overleg met de veroorzaker

Bij het ondervinden van ongewenst gedrag, kan je de veroorzaker rechtstreeks aanspreken wanneer dat tot de mogelijkheden behoort. Het doel van het gesprek is om duidelijk te maken dat een grens is overschreden, wat nadrukkelijk wordt aangegeven. Bedenk dat de gewenste uitkomst van het gesprek is dat het ongewenste gedrag zich in de toekomst niet meer voordoet. Hoewel wat er in het verleden is gebeurd wel besproken wordt, hoeft hierover geen overeenstemming bereikt te worden. Het gaat erom dat bepaalde gedragingen zich in de toekomst niet meer voordoen, zodat een klacht hierover achterwege kan blijven.

Indien het onvoldoende vertrouwd voelt om het gesprek alleen aan te gaan, dan is het mogelijk om naar keuze een eigen vertrouwenspersoon, een docent of een lid van het bestuur te vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Ook in dat gesprek gaat het niet om een vaststelling van wat er in het verleden is gebeurd en gaat het niet over een sanctie. Het gaat erom dat het in de toekomst niet (meer) gaat plaatsvinden. Dit wordt niet schriftelijk vastgelegd.

Indien het op deze wijze aanspreken op ongewenst gedrag niet het gewenste resultaat heeft, dan wordt dit gedrag gemeld bij het bestuur van de Academie en krijgt de melding de vorm van een formele klacht.

De klacht leidt tot onderzoek (zie bijlage 3: de klachtenregeling).

Bijlage 2. Inschakelen vertrouwenspersoon

Als je ongewenst gedrag ondervindt, dan kun je contact zoeken met een vertrouwenspersoon (extern of intern). De keuze van een externe vertrouwenspersoon is geheel aan de persoon die ongewenst gedrag ondervindt. Onze interne vertrouwenspersonen zijn naar keuze een docent of een lid van het bestuur van de Academie.

De Academie is een te kleinschalige organisatie voor het hebben van een separate externe vertrouwenspersoon.

Degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag, kan zich desgewenst ook tot een eigen vertrouwenspersoon wenden. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht.

Wat kun je van de vertrouwenspersoon verwachten?

- Een eerste aanspreekpunt voor degenen die te maken hebben met ongewenst gedrag.

- Betrokkene(n) informeren over de oplossingsmogelijkheden.

- Aftasten of in overleg het ongewenste gedrag kan stoppen.

- Doorverwijzen naar behandeling van de klacht door de klachtencommissie.

Bijlage 3. Behandeling van een klacht - de klachtenregeling

Heb je een klacht over ongewenst gedrag dan kan dat onderzocht worden. Op grond van dit onderzoek kan het bestuur van de Academie een sanctie opleggen. Daarvoor is wel een zorgvuldig onderzoek nodig .

Je kan een klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de Academie die per klacht een op de klacht toegesneden ad hoc commissie (afhankelijk van de aard en de zwaarte van de klacht, mogelijk ook 1 persoon) van onderzoek benoemt.

De commissie zal de klacht gaan onderzoeken (incl. hoor en wederhoor).

De klager en beklaagde worden geïnformeerd over de te volgen procedure, waarbij geldt:

- De termijn voor het afronden van het onderzoeksrapport is maximaal zes weken. Mocht het tot een vertraging komen, dan wordt de reden daarvoor en de nieuwe termijn kenbaar gemaakt aan beide partijen.

- Het onderzoeksrapport en de finale besluitvorming door het bestuur (i.c. ja/nee een sanctie en zo ja, welke sanctie) worden gelijktijdig naar de klager en de beklaagde gestuurd.

Indien uit het onderzoek volgt dat het ongewenste gedrag heeft plaatsgevonden, dan kan het bestuur een in verhouding tot het gestelde sanctie c.q. disciplinaire maatregel opleggen. Een disciplinaire maatregel is bijvoorbeeld een waarschuwing, schorsing, overplaatsing naar een andere cursus of kan in het uiterste geval , tot beëindiging van de relatie met de Academie leiden, al naargelang de zwaarte van het gestelde grensoverschrijdend gedrag

  • Deel deze pagina: